publikacje

Rozdziały w krajowych monografiach

J. Piwowarski, Etyczność policjanta – pomiędzy moralnością a zasadami etyki, [w:] Księga Jubileuszowa Prof. Piotra Majera pt. Policja. Między historią a prawem, 2022.

J. Piwowarski, Polska droga od filozofii bezpieczeństwa do nauk o bezpieczeństwie i kultury bezpieczeństwa, [w:] M. Kubiak (red.), Konteksty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – jedność w różnorodności, 2021.

T. Iwańczyk, J. Piwowarski, Kształtowanie się prawa do zgromadzeń w Polsce, [w:] Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce. Teoria i praktyka, M. Jurgilewicz (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021, s.15-30, ISBN 978-83-8209-123-6.

J. Piwowarski, R. Rodasik, Prolegomena for studying security culture in cybersociety, [w:] Security in Central and Eastern Europe: Cyberspace, Police, Prisons, Transport, Addictions, the Media. Proceedings from the Conference XLIV CICA: “Security in Europe” – 12th Security Forum Krakow, 5–7 June 2018, Kraków, Poland, Research and Publishing Institute for Security and Defence Studies University of Public and Individual Security “Apeiron” in Krakow, Krakow 2020, s. 20–49, https://doi.org/10.24356/ proceedings2018/1, ISBN 978-83-64035-72-2.

J. Piwowarski, Ł. Trzciński, Od antropologii ku (nowej) antropologii bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, t. VIII: Struktura warstwowa bezpieczeństwa, T. Grabińska, Z. Kuźniar (red. nauk.), Wydawnictwo AWL, Wrocław 2020, s. 21–40, ISBN 978-83-66299-15-3.

J. Piwowarski, Napływ emigrantów do Europy – szansa dla Europy czy preludium wojny, [w:] Migracje w kontekście bezpieczeństwa i obronności, J. Rajchel, S. Topolewski (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2020, s. 111–131, ISBN 978-83-66541-13-9.

J. Piwowarski, Kwestia współistnienia materii i świadomości podmiotu bezpieczeństwa, [w:] Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronności, M. Minkina, J. Gierszewski (red.), Kraków–Siedlce 2019, ISBN 978-83-64035-68-5, ISBN 978-83-7051-977-3, s. 29–41.

J. Piwowarski, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako ważny element kultury bezpieczeństwa w erze globalizacji, [w:] Wojna, etyka, kultura, C. Kalita, S. Topolewski (red.), Aspra-JR, Siedlce–Warszawa 2019, ISBN 978-83-7051-944-5, ISBN 978-83-7545-945-6, s. 103–125.

J. Piwowarski, Społeczeństwo informacyjne a zagrożenia kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne VI. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, red. T. Grabińska, Z. Kuźniar, Wrocław 2018, ISBN 978-83-65422-78-1, s. 51–72.

J. Piwowarski, Idea zrównoważonego rozwoju jako element kultury bezpieczeństwa wspólnot lokalnych, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Tom VII. Teoretyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, Agnieszka Filipek, D. Krzewniak (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN 978-83-7051-883-7, s. 30-50.

J. Piwowarski, L. Stanek, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w perspektywie strategii CPTED, kapitału społecznego i estetyki, [w:] Problemy bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty, M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek (red.), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2018, ISBN 978-83-61505-69-3, s. 212–232.

J. Piwowarski, Japońska kultura bezpieczeństwa w dobie globalizacji, [w:] Wschód i Zachód. Miejsca spotkań, A. Świerzowska, K. Skowronek (red.), Z. Pasek (współpr.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2018, ISBN 978-83-65705-84-6, s. 125–147.

J. Piwowarski, Kultura honoru, jako centralny aspekt kultury bezpieczeństwa polskiej policji, [w:] 100 lat resortu spraw wewnętrznych w Polsce |1918–2018|, P. Majer, E. Zgajewska-Rytelewska (red.), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ISBN 978-83-65992-09-3.

J. Piwowarski, V. Porada, Podstawowe koncepcje teorii security sciences (nauk o bezpieczeństwie) z czeskiej perspektywy badawczej, [w:] W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-601-1.

J. Piwowarski, Wychowanie dla bezpieczeństwa a pierwszy i drugi strumień energii kultury bezpieczeństwa, [w:] W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-601-1.

J. Piwowarski, L. Stanek, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w perspektywie strategii CPTED, kapitału społecznego i estetyki, [w:] Problemy bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty, M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek (red.), Wyższa Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2018, ISBN 978-83-61505-69-3, s. 212-232.

J. Piwowarski, Idea zrównoważonego rozwoju jako element kultury bezpieczeństwa wspólnot lokalnych, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Tom VII. Teoretyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, Agnieszka Filipek, D. Krzewniak (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN 978-83-7051-883-7, s. 30-50.

J. Piwowarski, Charter of Budo, as a contemporary element of personal cultural security, [w:] 4th World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts and 7th IMACSSS International Conference Abstract Book. October 17–19, 2018, Rzeszów, Poland, Rzeszów 2018, s. 62. ISBN 978-83-7996-585-4.

J. Piwowarski, Udział socjologii w badaniach problematyki bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa, [w:] Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, J. Maciejewski, D. Hofman, A. Sokołowska (red.) „Socjologia” LXIX, Wrocław 2017, ISBN 978-83-229-3598-9, s. 245-260.

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku – I. Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, (red.) Z. Kuźniar, A. Łapińska, K. Tomaszycki, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65422-51-4, s. 197–217.

J. Piwowarski, A. Czop, Kultura moralno-etyczna jako fundament skuteczności polskiej Policji, [w:] 225 lat policji w Polsce, t. 2 Policja współczesna,(red.) P. Majer, M. Seroka, Olsztyn 2017, ISSN 978-83-62383-99-3, ISBN 978-83-947769-0-9, s. 187-202.

W.J. Cynarki, J. Piwowarski, Karta budo jako współczesny element japońskiej kultury bezpieczeństwa, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku – I. Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, (red.) Z. Kuźniar, A. Łapińska, K. Tomaszycki, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65422-51-4, s. 61–76.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Kultura bezpieczeństwa a morale. Wyznaczniki skutecznego działana grup dyspozycyjnych, [w:] M. Cieślarczyk, A. Skrabacz (red.), Morale. Część I. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65409-28-7, s. 138-156.

J.Piwowarski, J.A. Piwowarski, Japońska koncepcja narodowej kultury bezpieczeństwa. Harmonia religii jako element spójności społecznej, [w:] Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, B. Wiśniewska-Paź, M.Liberacki (red.)„Socjologia” LXVII,Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3548-4.

J. Piwowarski, A. Czop, M. Twardosz, Przygotowanie funkcjonariuszy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji do działania w sytuacji trudnej z uwzględnieniem wpływu treningu walki wręcz, [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński (red.), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, s. 613–634.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Kapitał ludzki versus kapitał społeczny z perspektywy filarów kultury bezpieczeństwa, [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata, I. Oleksiewicz, K. Stępień (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, ISBN 978-83-62751-48-8, s. 593–608.

J. Piwowarski, K. Jankowiak, Niektóre kulturowe i historyczne aspekty kształtowania się etosu klasy samurajów z kilkoma uwagami o typologii sztuk walki, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne IV. Bezpieczeństwo w antroposferze i infosferze, T. Grabińska, Z. Kuźniar (red.), Wyd. WSOWL, Wrocław 2016.

J. Piwowarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a problematyka zagrożeń, [w:] Jednostka – zbiorowość – państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ISBN 978-83-62753-65-9, s. 9–24.

J. Piwowarski, Tradycje i współczesna odsłona japońskiej kultury bezpieczeństwa. Łuk wolności i dobrobytu, [w:] Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016, T. 3, ISBN 978-83-7051-797-7, s. 73–88.

A. Czop, J. Piwowarski, Aktualne ruchy migracyjne jako czynnik zagrożenia terrorystycznego w Europie i w Polsce, [w:] Policyjne siły specjalne w Polsce, K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński (red.), Szczytno 2015, ISBN: 978-83-7462-492-3, s. 27–45.

T. Ambroży, J. Piwowarski, H. Duda, J. Matis, Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych, [w:] Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (red.), t. 1, Szczytno 2014, ISBN 978-83-7462-409-1, s. 87–112.

J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, WSPol, Szczytno 2014, ISBN 978-83-7462-416-9, s. 445–473.

J. Piwowarski, Uniwersalne wartości wybranych japońskich koncepcji filozofii i kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kulturowej, R. Rosa (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2012, ISBN 978-83-7051-68-40, s. 151–167.

J. Piwowarski, Estetyka jako ważny czynnik kultury bezpieczeństwa przestrzeni środowiska lokalnego, [w:] Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, A. Lewkowicz, T. Majer (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012, ISBN 987-83-62383-25-2, s. 317–331.

J. Piwowarski, A. Czop, Tradycja i nowoczesność jako aspekty profilaktyki w niektórych problemach bezpieczeństwa Azji Południowo-Wschodniej, [w:] Współczesne determinanty bezpieczeństwa, Gliwice 2011, ISBN 978-83-61401-64-3, s. 111–122.

J. Piwowarski, L. F. Korzeniowski, Przydatność dalekowschodnich koncepcji filozofii i kultury bezpieczeństwa dla polskich służb mundurowych, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju, L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011, ISBN 978-83-746230-5-6, 978-83-746230-6-3, s. 89–196.

J. Piwowarski, Wstęp do rozważań na temat dalekowschodnich aspektów kultury organizacyjnej w administracji i zarządzaniu, [w:] Japonia XXI wieku. Społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, J. Młodawska (red.), Piotrków Trybunalski 2010, ISBN 978-83-89784-11-7, s. 5–39.

J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-930321-1-2, s. 56–59.