Obraz tało o mnie

O Mnie

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9196-1194

Uzyskane osiągnięcia naukowe ściśle wiążą się z zainteresowaniami, które w moim przypadku są pasją, posiadającą też wymiar zawodowy. To generowało silną wewnętrzną potrzebę badawczego porządkowania działań, wykorzystując ramy obserwacji uczestniczącej. Ten wybór zdeterminował styl życia, wsparty dobrą teorią i podejściem badawczym, pozwalający na dążenie do samorealizacji jednocześnie na polach praktycznym i naukowym.

Od początku lat siedemdziesiątych uprawiam intensywnie sporty walki i do chwili obecnej wciąż prowadzę związane z nimi praktyczne oraz teoretyczne zajęcia. Równocześnie byłem aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, które powstało w naukowym środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, a czerpaną stamtąd inspirację dla mojej naukowej, praktycznej oraz popularyzatorskiej pasji podsumowano w University of Medicina Alternativa in Colombo na Sri Lance, przyznając mi honorowy dyplom doktora filozofii.

Z naukowego punktu widzenia ubocznym efektem konstruowania w ten sposób własnego laboratorium badawczego, po wielu latach treningu i obserwacji uczestniczącej, było m.in. uzyskanie państwowych uprawnień pedagogicznych, instruktora karate, kickboxingu, strzelectwa bojowo-obronnego i sportowego, ratownika wodnego, instruktora ZHP, wejście do grona posiadaczy stopni mistrzowskich kilku systemów walki i członków elitarnego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Tylko dzięki tym osiągnięciom uzyskałem możliwość rozszerzenia obserwacji uczestniczącej, jako ekspert do walki wręcz Kompanii Antyterrorystycznej w Krakowie, brałem też udział w innych rodzajach szkoleń tejże Kompanii.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych byłem szkoleniowcem walki wręcz pierwowzoru dzisiejszego Centralnego Biura Śledczego Policji, tj. elitarnej jednostki policyjnej „Antygang”. Przez kilka lat byłem także drugim trenerem Kadry Polski Kickboxingu i wielokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Europy i Świata w All Style Karate. W 2006 roku zdobyłem tytuł Mistrza Świata All Style Karate. Przyznano mi stopnie mistrzowskie: 10 dan karate, 9 dan kickboxing WIASKA i 5 dan ju-jitsu. Jestem honorowym członkiem Polskiego Związku Kickboxingu.
Magisterium uzyskałem w 2004 roku na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Temat pracy magisterskiej brzmiał „Polityczno-społeczne i historyczne konteksty terroryzmu”.

Nowym aspektem pozwalającym rozwinąć szerzej zakres moich badań nad istotą oddziaływań kultury bezpieczeństwa było założenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Bodyguard. Pełniłem tam funkcję wicedyrektora, później dyrektora, ucząc teorii i praktyki walki wręcz oraz zasad etyki zawodowej.
W 2005 roku założyłem Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Pełniłem tu kolejno funkcje Kanclerza Uczelni i wykładowcy oraz przewodniczącego Komisji Senatu ds. Nauki.

W 2009 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej brzmiał „Elementy religijne w koncepcjach samorealizacji Bushido”.
Po akceptacji Senatu w 2010 roku objąłem funkcję rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, którą pełnię do chwili obecnej. W 2012 roku utworzyłem w tejże uczelni nową ponadwydziałową jednostkę mającą naukowo-badawczy charakter, tj. Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności w Krakowie.

W marcu 2017 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jako podstawę do nadania stopnia wskazano moją książkę „Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego” oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Warto nadmienić, że w tym momencie jest to jedyny w Polsce uniwersytet, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego we wskazanej powyżej znaczącej dyscyplinie naukowej pochodzącej z obszaru nauk społecznych.

Poza naukami o bezpieczeństwie moje zainteresowania związane z psychologią społeczną, socjologią, pedagogiką, filozofią, prakseologią oraz niektórymi zagadnieniami prawnymi i historycznymi, w szczególności etyką i socjologią moralności rozumianą jako czynnik pierwszego filara kultury bezpieczeństwa.