Referaty
14-16.06.2018, międzynarodowa konferencja naukowa The 24th International Conference The Knowledge-Based Organization. Wystąpienie: J. Piwowarski, W. Czajkowski, Behavioural and Motivational Factors of Individual’s Behaviour in Emergency Situations, Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu, Rumunia

11-13.06.2018, międzynarodowa konferencja naukowa 45th CICA The future of Security and Defence of Europe. Wystąpienie: J. Piwowarski, Social Science and Security Culture’s Three Streams of Energy, Nebrija University, Madryt, Hiszpania

5–7.06.2018, międzynarodowa konferencja naukowa Security Forum Kraków – 44th CICA. Wystąpienie: J. Piwowarski, Nauki społeczne a trzy strumienie energii kultury bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON”, Kraków, Polska

26-27.04.2018, VII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Naukach o Obronności. Wystąpienie: J. Piwowarski, Kwestia współistnienia materii i świadomości oraz zdolności osiągania przez podmiot bezpieczeńtwea samotranstendencji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska

12.04.2018, Problems of public security: theoretical and practical aspects. Wystąpienie: J. Piwowarski, Selected contemporary aspects of Central European cooperation. Threats, challenges and chances, Mykolas Romeris University, Faculty of Public Security, Kaunas, Litwa

15.12.2017, II international scientific-practical conference Terrorism activity counteraction: international experience and its topicality for Ukraine. Wystąpienie: J. Piwowarski, Introduction to an adult education for security, National Prosecution Academy of Ukraine, Kyiv, Ukraina

7.12.2017, Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Bezpieczeństwo użytkownika informacji w sieci. Wystąpienie: J. Piwowarski Społeczeństwo informacyjne a zagrożenia kultury bezpieczeństwa, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław, Polska.

09-10.11.2017, IV Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych - Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Polska-Rosja Konferencja międzynarodowa. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce. Wystąpienie: W. Czajkowski, J. Piwowarski Prolegomena do badań pozamaterialnych aspektów kultury bezpieczeństwa, Siedlce, Polska.

09-10.11.2017, Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpecne slovensko a europska unia. Vysoka skola bezpecneho manazerstwa v Kościach. Wystąpienie: J. Piwowarski, W. Czajkowski, Výskum kultúry bezpečnosti. Axiologické a psychosociálne aspekty, Koszyce, Słowacja.

02.11.2017, Międzynarodowa konferencja naukowa Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR, Institut pro veřejnou správa Praha, Vysoká škola podnikání a práva. Wystąpienie: J. Müllerová, J. Piwowarski, Analýza požiarnej bezpečnosti ubytovacích zariadení, Praha, Czechy.

26–27.10.2017, Międzynarodowa konferencja naukowa Možné prístupy k príprave vojenských elít, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Wystąpienie: J. Piwowarski, W. Czajkowski, Społeczne kompetencje elit w sytuacjach przewodzenia i dowodzenia, Liptovsky Mikulas, Słowacja.

8-9.06.2017, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce. Wystąpienie: J. Piwowarski Społeczny i personalny wymiar samurajskiej kultury bezpieczeństwa.

6-7.06.2017, Security Forum 2017. Subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ”Apeiron” w Krakowie. Wystąpienie: J. Piwowarski, J. Gierszewski, Problemy tożsamości nauk o bezpieczeństwie w perspektywie subdyscyplin i nauk pomocniczych, Kraków, Polska.

22.04.2017, Międzynarodowa konferencja naukowa IPA 24th General Assembly Commemoration Symposium, „Sztuki walki i sporty walki w badaniach naukowych”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Wystąpienie: J. Piwowarski, Działalność stowarzyszenia Idokan na rzecz upowszechniania japońskiej kultury bezpieczeństwa w Polsce.

30.05-1.06.2017, 2nd Erasmus + Day of Faculty of Military Leadreship, University of Defence, Uniwersytet obrony, Brno, Czechy. Prezentacja J. Piwowarski podczas Colloquium on the Management of the Educational Process (blok nr 2).

8–9.02.2017, Międzynarodowa konferencja naukowa Security Forum 2017, Department of Security Studies, Faculty of Political Science and International Relations Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. Wystąpienie: J. Piwowarski, W. Czajkowski, Psychosocial, Cultural and Axiological Determinants of Security.

10-11.11.2016, Międzynarodowa konferencja naukowa Secure Slovakia and the European Union, University of Security Management in Košice, Koszyce, Słowacja. Wystąpienie J. Piwowarski, M. Rozwadowski, The Organization of Security and Public Order to Improve the Security of Local Communities Summary.

8-9.06.2017, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce. Wystąpienie: J. Piwowarski, Społeczny i personalny wymiar samurajskiej kultury bezpieczeństwa.

27-28.04.2017, VI Ogólnopolskie warsztaty metodologiczno-dydaktycznych w naukach o bezpieczeństwie i obronności na temat Diagnozowanie i doskonalenie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce. Wystąpienie: J. Piwowarski, Idea zrównoważonego rozwoju jako element kultury bezpieczeństwa wspólnot lokalnych.

17-19.05.2016, VII Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo pod hasłem Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Jurata. Wystąpienie: J. Piwowarski, L. Stanek, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w perspektywie strategii CPTED, kapitału społecznego i estetyki.

13–14.09.2016, Ogólnopolska konferencja naukowa Bezpieczeństwo kulturowe a zagrozenia terroryzmem, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wystąpienie: J. Piwowarski, L. Stanek, Zderzenie kultur i sytuacja trudna jako efekt kryzysu migracyjnego, Białystok, Polska.

08.06.2016, Ogólnopolska konferencja naukowa Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy. Wystąpienie: J. Piwowarski, Polskie echa japońskiej koncepcji kultury bezpieczeństwa, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Polska.

22–26.02.2016, Międzynarodowa konferencja Riadenie Bezpečnosti Zložitých Systémov, aktywny udział. Wystąpienie: J. Piwowarski, M. Rozwadowski, Problemy ze zbudowaniem spójnego systemu rozwiązania sytuacji kryzysowych w Polsce, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

11–13.01.2016, Konferencja naukowa Zimowa szkoła sportów wodnych, ratownictwa, rekreacji i rehabilitacji w wodzie, aktywny udział i organizacja. Wystąpienie: J. Piwowarski, Sporty walki a japońska kultura bezpieczeństwa, Szczyrk, Polska.

10–12.12.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Bezpečnosť, Extrémizmus, terorizmus 2015, aktywny udział i organizacja. Wystąpienie: J. Piwowarski, M. Hoborowicz, Komunizm jako jeden z czynników determinujących japońską geopolitykę w pierwszej połowie XX wieku, Podhájska, Słowacja.

25–26.11.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Wystąpienie: J. Piwowarski, W. Czajkowski, Kultura bezpieczeństwa a morale. Wyznaczniki skutecznego działania grup dyspozycyjnych, Siedlce, Polska.

24–25.11.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny. Wystąpienie: J. Piwowarski, Kapitał ludzki vs. Kapitał społeczny z perspektywy filarów kultury bezpieczeństwa, Warszawa, Polska.

22–23.11.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Bezpečná Evropa 2015. Wystąpienie: J. Piwowarski, Koncepce kultury bezpečnosti. Geneze a současnost, Karlove Vary, Czechy.

20.11.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Wystąpienie: J. Piwowarski, Tradycje japońskiej kultury bezpieczeństwa narodowego, Wrocław, Polska.

12–13.11.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Secure Slovakia in the Euro-Atlantic Region. Wystąpienie: J. Piwowarski, The national security culture and the power of the State. A scientific study, Koszyce, Słowacja.

22–23.10.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015. Wystąpienie: J. Piwowarski, W. Czajkowski, Security culture as values and personality as determinants of dispositional groups members, Liptovsky Jan, Słowacja.

22–23.10.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Sociálno-psychologické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených sÍl, bezpečnostných a záchranných zborov, Wystąpienie: J. Piwowarski, M. Hoborowicz, Cesarskie nakazy (Gunjin Chokuyu) z roku 1882 jako przykład na kształtowanie właściwej postawy japońskiego żołnierza z perspektywy kultury bezpieczeństwa, Liptovsky Jan, Słowacja.

16.10.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Security Forum 2015. Wystąpienie: J. Piwowarski, Szkoła kopenhaska a kultura bezpieczeństwa, Kraków, Polska.

13–15.05.2015, VI Międzynarodowe Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju. Wystąpienie: J. Piwowarski: Przestrzeń kultury bezpieczeństwa, Jurata, Polska.

23–24.04.2015, Międzynarodowa konferencja Socialne posolstvo Jana Pavla II. pre dnesny svet „1989 a 25 rokov po…”, Katolícka Univerzita v Ružomberku Pedagogická Fakulta. Wystąpienie: J. Piwowarski, Duchowy i społeczny charakter kultury bezpieczeństwa ruchu Solidarność, Poprad, Słowacja.

20–21.04.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa Актуальні Проблеми Моделювання Ризиків І Загроз Виникнення Надзвичайних Ситуацій На Об'єктах Критичної Інфраструктури. Wystąpienie: J. Piwowarski, Культура национальной безопасности и могущество государства. Научное исследование, Kijów, Ukraina.

11.04.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, VI Sympozjum Idokan Polska – Sztuki walki w badaniach naukowych, “Martial Arts in Scientific Research, Uniwersytet Rzeszowski. Wystąpienie: J. Piwowarski, Przestrzeń kultury bezpieczeństwa a sztuki walki, Rzeszów, Polska.

23–27.02.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2015, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Wystąpienie: J. Piwowarski, M. Rozwadowski, Strategie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej cele i zadania, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

11–12.02.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystricy Międzynarodowa konferencja naukowa Bezpečnosté Fórum 2014. Wystąpienie: J. Piwowarski, Kultura bezpieczeństwa i potęgi, Banska Bystrica, Słowacja.

18.11.2014, Międzynarodowa konferencja Secure Europe 2014, The College of Karlovy Vary. Wystąpienie: J. Piwowarski: Individual and Social Dimension of Safety Culture. Human Capital vs. Social Capital, Karlovy Vary, Czechy.

20.10.2014, Konferencja naukowa Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, Komenda Główna Policji. Wystąpienie: J. Piwowarski, I i II filar kultury bezpieczeństwa. Kiedy kapitał ludzki nie będzie zagrożeniem, Warszawa, Polska.

02–03.10.2014, Międzynarodowa konferencja naukowa, Národná a medzinárodná bezpečnosť na AOS v Liptovskom Mikuláši. Wystąpienie: J. Piwowarski, W. Czajkowski, Pierwszy filar kultury bezpieczeństwa formacji mundurowych; J. Piwowarski, M. Rozwadowski Wartości i przekonania normatywne jako regulatory zachowania, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

18–19.09.2014, 4 Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Безпека життєдіяльності і охорона здоров'я дітей і молоді XXI сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» 18-19 вересня, 2014 р w Perejesławiu Chmielnickim. Wystąpienie: J. Piwowarski, Europejski wymiar nauk o bezpieczeństwie, Perejesław Chmielnicki, Ukraina.

12.06.2014, Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku. Wystąpienie: J. Piwowarski, Ochrona VIP-a w optyce japońskiej kultury bezpieczeństwa, Warszawa, Polska.

25.11.2013, Bezpečná Evropa 2013, Vysoká škola Karlovy Vary. Wystąpienie: J. Piwowarski, Sektory kultury bezpieczeństa – Szkoła kopenhaska, Karlovy Vary, Czechy.

24–25.10.2013, Stratégie bezpečnostnej politiky v 21. Storočí, L’vov. Wystąpienie: J. Piwowarski, Refleksja o ponadkulturowym charakterze misji Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Lwów, Ukraina.

24–25.10.2013, Medzinárodná vedecká konferencia. Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na školách zameraných na bezpečnosť, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Wystąpienie: J. Piwowarski, A Comparative Analysis of Competition Careers of Shooters as a Contribution to the Administration and Security of Combat Training of Uniformed Services, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

16–17.10.2013, Medzinárodná vedecká konferencia. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Wystąpienie: J. Piwowarski, The First Pillar Of Security Culture. Ethics of adults. Human Capital, Social Capital and Praxeology, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

11–13.10.2012, Konferencja: Bezpecnostna a protikorupcijska polityka v Europskej Unii. Wystąpienie: J. Piwowarski, Коррупция как угроза для культуры безопасности, Backi Petrovac, Serbia.

17–18.10.2012, Národná a Miedzinárodná Bezpečnost 2012, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Wystąpienie: J. Piwowarski, Kultúra bezpečnosti japonských vojenských rodov, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

20–22.06.2012, V Sympozjum Dziejów Biurokracji, UMK, Toruń, Polska.

7–8.06.2012, Coruption – legal and economic aspects, EEDA, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. Wystąpienie: J. Piwowarski, Relacje dotyczące korupcji jako współczesnego zagrożenia kultury bezpieczeństwa, Podhajska, Słowacja.

30–31.05.2012, Crises situations solution in specific environment, University of Żylina. Wystąpienie: J. Piwowarski, Objektívne a subjektívne aspekty vnímania pocitu bezpečia ako predmet výskumu securotológii, Żylina, Słowacja.

26–27.04.2012, I ogólnopolskie warsztaty Metodologiczno-dydaktyczne w naukach o bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Wystąpienie: J. Piwowarski, Kardynalne Cnoty Bushido, Siedlce, Polska.

22–23.03.2012, Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet, Katolicka Universiteta w Rużomberku. Wystąpienie: J. Piwowarski, Europa pomiędzy kulturą etyczną a ekonomią. Kapitał społeczny versus kapitał ludzki, Poprad, Słowacja.

20–24.02.2012, Riadenie, bezpecnosti zlożitnych systemow, Akademia ozbrojenych sil generala Stefanika, Liptovský Mikuláš. Wystąpienie: J. Piwowarski, The impact of physical culture on realization of human security need, Liptovský Mikuláš, Słowacja.

08–09.02.2012, Bezpečnostné Fórum 2012, Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca. Wystąpienie: J. Piwowarski, Tradition and Modernity along with Identity and Openness, as Factors of Complementary Security Culture of Japan, Bańska Bystrzyca, Słowacja.

18.11.2011, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wystąpienie: J. Piwowarski, Estetyka jako ważny czynnik kultury bezpieczeństwa środowiska lokalnego, Olsztyn, Polska.

11–12.11.2011, Bezpecne slovensko a Europska Unia, Wysoka Szkola Bezpecnostoho Menażerstwa. Wystąpienie: J. Piwowarski, Japońska koncepcja etyki służb mundurowych a rozwój kultury bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, Koszyce, Słowacja.

22–24.09.2011, Vyznam ludskeho potencialu v regionalnom rozvoji, EEDA. Wystąpienie: J. Piwowarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny w rozwoju regionalnym. Podejście securitologiczne, Dudince, Słowacja.

15-16.06.2011, I Ogólnopolski Zjazd przedstawicieli nauki o bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wystąpienie: J. Piwowarski, Przydatność dalekowschodnich koncepcji filozofii i kultury bezpieczeństwa dla polskich służb mundurowych, Szczytno, Polska.

01–02.06.2011, Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí, Uniwersytet w Żylinie, Żylina. Wystąpienie: J. Piwowarski, Samurajska tradycja w zarządzaniu kryzysowym, Żylina, Słowacja.

03–04.02.2011, Bezpecnost a jej dimenzie v sucasnom globalizovanom svete, EEDA. Wystąpienie: J. Piwowarski, Nadkulturny character misie Vysokej Skoly Verejnej a Individualnej Bezpecnosti, Podhajska, Słowacja.

10.02.2011, Bezpečnostné Fórum 2011, UMB. Wystąpienie: J. Piwowarski, Rýchlo se rozvijajúce Japonsko na rázcesti. Niekol’ko vybraných aspektom bezpečnosti východnej Ázie, Bańska Bystrzyca, Słowacja.

14.05.2010, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Japonia w XXI wieku. Społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, Wyższa Szkoła Handlowa. Wystąpienie: J. Piwowarski, Dalekowschodnie aspekty kultury organizacyjnej w administracji i w zarządzaniu, Piotrków Trybunalski, Polska.