Udział w projektach badawczych
Międzynarodowy projekt bad. Normative beliefs and values as regulatory mechanisms of behaviour in members of dispositional groups, sygn.. IP/46/VSBM/2017; Dr hab. Juliusz Piwowarski, Prof. WSBPI (kierownik projektu), Ing. Lucia Kováčová, PhD. (zastępca kierownik projektu), Mgr. Katarína Pivoňková (zespół badawczy), Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. (zespół badawczy), Dr hab. prof. nadzw. Mariusz Ozimek (zespół badawczy), Dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Stanula (zespół badawczy)

Międzynarodowy projekt bad. Zarządzanie treningiem sprawności fizycznej jako prakseologiczny czynnik kultury bezpieczeństwa, sygn. IP/45/VSBM/2016; Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Ambroży (kierownik projektu), Prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA (zastępca kierownik projektu), Mgr. Katarína Pivoňková (zespół badawczy), Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. (zespół badawczy), Dr hab. prof. nadzw. Mariusz Ozimek (zespół badawczy), Dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Stanula (zespół badawczy), Dr hab. Juliusz Piwowarski, Prof. WSBPI (zespół badawczy), Dr Teresa Mucha (zespół badawczy).

Międzynarodowy projekt bad. Ewolucja problematyki praw człowieka od 1945 do czasów obecnych, Projekt w ramach grantu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, sygn. 4/IBNSP/Z, Efekt projektu to publikacja naukowa Ewolucja problematyki praw człowieka od 1945 do czasów obecnych. Zagadnienia wybrane (ISBN 978-83-64035-57-9).

Międzynarodowy projekt bad. Ewolucja problematyki praw człowieka od 1945 do czasów obecnych , Projekt w ramach grantu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, sygn. 5/IBNSP/Z, Efekt projektu to publikacja naukowa Formacje umundurowane w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia wybrane (ISBN 978-83-64035-56-2).

Projekt badawczy 9/IBNSP/2013/2014: Polska teoria nauk o bezpieczeństwie w perspektywie światowej literatury security studies. Efektem projektu jest publikacja naukowa W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Teoria bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Apeiron w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-19-7.

Projekt badawczy 17/IBNSP/2013/2014: Kompetencje społeczne w bezpieczeństwie. Osobowość i wzór zachowania. Efektem projektu jest publikacja naukowa W. Czajkowski, Psychologiczne mechanizmy działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa, Kraków 2014, ISBN 978-83-64035-22-7, (ss.152).

Międzynarodowy projekt badawczy Pierwszy filar kultury bezpieczeństwa. Koncepcja japońska.
Badanie postaw studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Aksjologiczno-psychologiczna interpretacja pierwszego filaru japońskiej kultury bezpieczeństwa, „The Polish Journal of The Arts and Culture”
, 7 (4/2013), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013, ISSN 1643-1243, s. 55–77.

Projekt badawczy 3/KFiTB/2012/2013: Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych. Efektem projektu jest publikacja J. Piwowarski, A. Zachuta, Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych, Kraków 2013, ISBN 978-83-935353-3-0

Projekt badawczy 1/WSBPI/KAT/2014: Polski związek ju-jitsu a bezpieczeństwo. Efektem projektu jest publikacja naukowa T. Ambroży, J. Piwowarski, S. Badeński, Polski Związek Ju-Jitsu Geneza organizacji i zarządzanie. Ju-jitsu wieloaspektowe ujęcie zjawiska na tle administrowania PZJJ. Elegancja-Sprawność- Skuteczność- Bezpieczeństwo, Kraków 2013, ISBN 978-83-64035-06-7.