Rozdziały w krajowych monografiach
J. Piwowarski, V. Porada, Podstawowe koncepcje teorii security sciences (nauk o bezpieczeństwie) z czeskiej perspektywy badawczej, [w:] W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-601-1

J. Piwowarski, Wychowanie dla bezpieczeństwa a pierwszy i drugi strumień energii kultury bezpieczeństwa, [w:] W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, J. Piwowarski, J. Gierszewski (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-601-1

J. Piwowarski, L. Stanek, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w perspektywie strategii CPTED, kapitału społecznego i estetyki, [w:] Problemy bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty, M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek (red.), Wyższa Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2018, ISBN 978-83-61505-69-3, s. 212-232

J. Piwowarski, Idea zrównoważonego rozwoju jako element kultury bezpieczeństwa wspólnot lokalnych, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Tom VII. Teoretyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, Agnieszka Filipek, D. Krzewniak (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN 978-83-7051-883-7, s. 30-50

J. Piwowarski, Udział socjologii w badaniach problematyki bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa, [w:] Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, J. Maciejewski, D. Hofman, A. Sokołowska (red.) „Socjologia” LXIX, Wrocław 2017, ISBN 978-83-229-3598-9, s. 245-260

J. Piwowarski, M. Rozwadowski, System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa narodowego, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku – I. Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, (red.) Z. Kuźniar, A. Łapińska, K. Tomaszycki, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65422-51-4, s. 197–217.

J. Piwowarski, A. Czop, Kultura moralno-etyczna jako fundament skuteczności polskiej Policji, [w:] 225 lat policji w Polsce, t. 2 Policja współczesna,(red.) P. Majer, M. Seroka, Olsztyn 2017, ISSN 978-83-62383-99-3, ISBN 978-83-947769-0-9, s. 187-202.

W.J. Cynarki, J. Piwowarski, Karta budo jako współczesny element japońskiej kultury bezpieczeństwa, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku – I. Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, (red.) Z. Kuźniar, A. Łapińska, K. Tomaszycki, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65422-51-4, s. 61–76.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Kultura bezpieczeństwa a morale. Wyznaczniki skutecznego działana grup dyspozycyjnych, [w:] M. Cieślarczyk, A. Skrabacz (red.), Morale. Część I. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65409-28-7, s. 138-156.

J.Piwowarski, J.A. Piwowarski, Japońska koncepcja narodowej kultury bezpieczeństwa. Harmonia religii jako element spójności społecznej, [w:] Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, B. Wiśniewska-Paź, M.Liberacki (red.)„Socjologia” LXVII,Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3548-4.

J. Piwowarski, A. Czop, M. Twardosz, Przygotowanie funkcjonariuszy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji do działania w sytuacji trudnej z uwzględnieniem wpływu treningu walki wręcz, [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński (red.), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, s. 613–634.

J. Piwowarski, W. Czajkowski, Kapitał ludzki versus kapitał społeczny z perspektywy filarów kultury bezpieczeństwa, [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata, I. Oleksiewicz, K. Stępień (red.), Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, ISBN 978-83-62751-48-8, s. 593–608.

J. Piwowarski, K. Jankowiak, Niektóre kulturowe i historyczne aspekty kształtowania się etosu klasy samurajów z kilkoma uwagami o typologii sztuk walki, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne IV. Bezpieczeństwo w antroposferze i infosferze, T. Grabińska, Z. Kuźniar (red.), Wyd. WSOWL, Wrocław 2016.

J. Piwowarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a problematyka zagrożeń, [w:] Jednostka – zbiorowość – państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ISBN 978-83-62753-65-9, s. 9–24.

J. Piwowarski, Tradycje i współczesna odsłona japońskiej kultury bezpieczeństwa. Łuk wolności i dobrobytu, [w:] Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016, T. 3, ISBN 978-83-7051-797-7, s. 73–88.

A. Czop, J. Piwowarski, Aktualne ruchy migracyjne jako czynnik zagrożenia terrorystycznego w Europie i w Polsce, [w:] Policyjne siły specjalne w Polsce, K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński (red.), Szczytno 2015, ISBN: 978-83-7462-492-3, s. 27–45.

T. Ambroży, J. Piwowarski, H. Duda, J. Matis, Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych, [w:] Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (red.), t. 1, Szczytno 2014, ISBN 978-83-7462-409-1, s. 87–112

J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, WSPol, Szczytno 2014, ISBN 978-83-7462-416-9, s. 445–473

J. Piwowarski, Uniwersalne wartości wybranych japońskich koncepcji filozofii i kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kulturowej, R. Rosa (red.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2012, ISBN 978-83-7051-68-40, s. 151–167

J. Piwowarski, Estetyka jako ważny czynnik kultury bezpieczeństwa przestrzeni środowiska lokalnego, [w:] Bezpieczeństwo społeczności lokalnej, A. Lewkowicz, T. Majer (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012, ISBN 987-83-62383-25-2, s. 317–331

J. Piwowarski, A. Czop, Tradycja i nowoczesność jako aspekty profilaktyki w niektórych problemach bezpieczeństwa Azji Południowo-Wschodniej, [w:] Współczesne determinanty bezpieczeństwa, Gliwice 2011, ISBN 978-83-61401-64-3, s. 111–122

J. Piwowarski, L. F. Korzeniowski, Przydatność dalekowschodnich koncepcji filozofii i kultury bezpieczeństwa dla polskich służb mundurowych, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju, L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011, ISBN 978-83-746230-5-6, 978-83-746230-6-3, s. 89–196

J. Piwowarski, Wstęp do rozważań na temat dalekowschodnich aspektów kultury organizacyjnej w administracji i zarządzaniu, [w:] Japonia XXI wieku. Społeczno-ekonomiczne i prawno-polityczne aspekty rozwoju, J. Młodawska (red.), Piotrków Trybunalski 2010, ISBN 978-83-89784-11-7, s. 5–39

J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-930321-1-2, s. 56–59