O mnie
rektor_foto Uzyskane osiągnięcia naukowe, ściśle wiążą się z zainteresowaniami, które w moim przypadku są pasją, posiadającą też wymiar zawodowy. To generowało silną wewnętrzną potrzebę badawczego porządkowania działań, wykorzystując ramy obserwacji uczestniczącej. Ten wybór zdeterminował styl życia, wsparty dobrą teorią i podejściem badawczym, pozwalający na dążenie do samorealizacji jednocześnie na polach praktycznym i naukowym.
Od początku lat siedemdziesiątych uprawiam intensywnie sporty walki i do chwili obecnej, wciąż prowadzę związane z nimi praktyczne oraz teoretyczne zajęcia. Równocześnie byłem aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Indyjskiej, które powstało w naukowym środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, a czerpaną stamtąd inspirację dla mojej naukowej, praktycznej oraz popularyzatorskiej pasji, podsumowano w University of Medicina Alternativa in Colombo, Sri Lanca, honorowym dyplomem doktora filozofii.
Z naukowego punktu widzenia ubocznym efektem konstruowania w ten sposób, własnego laboratorium badawczego, po wielu latach treningu i obserwacji uczestniczącej, było m.in. uzyskanie państwowych uprawnień pedagogicznych, instruktora karate, kickboxingu, strzelectwa bojowo-obronnego i sportowego, ratownika wodnego, instruktora ZHP, wejście do grona posiadaczy stopni mistrzowskich kilku systemów walki i członków elitarnego Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych. Tylko dzięki tym osiągnięciom, uzyskałem możliwość rozszerzenia obserwacji uczestniczącej, jako ekspert do walki wręcz Kompanii Antyterrorystycznej w Krakowie, brałem też udział w innych rodzajach szkoleń tejże Kompanii.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych byłem szkoleniowcem walki wręcz pierwowzoru dzisiejszego Centralnego Biura Śledczego Policji, tj. elitarnej jednostki policyjnej „Antygang”. Przez kilka lat byłem także drugim trenerem Kadry Polski Kickboxingu i wielokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Europy i Świata w All Style Karate. W 2006 roku zdobyłem tytuł Mistrza Świata All Style Karate. Przyznano mi stopnie mistrzowskie: 10 dan karate, 9 dan kickboxing WIASKA i 5 dan ju-jitsu. Jestem honorowym członkiem Polskiego Związku Kickboxingu.
Magisterium uzyskałem w 2004 roku na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Temat pracy magisterskiej brzmiał „Polityczno-społeczne i historyczne konteksty terroryzmu".
Nowym aspektem pozwalającym rozwinąć szerzej zakres moich badań nad istotą oddziaływań kultury bezpieczeństwa, było założenie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Bodyguard. Pełniłem tam funkcję wicedyrektora, później dyrektora, ucząc teorii i praktyki walki wręcz oraz zasad etyki zawodowej.
W 2005 roku założyłem Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Pełniłem tu kolejno funkcje Kanclerza Uczelni i wykładowcy oraz przewodniczącego Komisji Senatu ds. Nauki.
W 2009 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii nadany uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej „Elementy religijne w koncepcjach samorealizacji Bushido”.
Po akceptacji Senatu w 2010 roku objąłem funkcję rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, którą pełnię do chwili obecnej. W 2012 roku utworzyłem w tejże uczelni nową ponad wydziałową jednostkę, mającą naukowo-badawczy charakter tj. Krakowski Instytut Badań Bezpieczeństwa i Kompetencji Obronnych, który funkcjonuje wraz z instytutowym wydawnictwem.

W marcu 2017 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jako podstawę do nadania stopnia wskazano moją książkę "Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego" oraz pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Warto nadmienić, że w tym momencie, jest to jedyny w Polsce uniwersytet, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego we wskazanej powyżej znaczącej dyscyplinie naukowej pochodzącej z obszaru nauk społecznych
Poza naukami o bezpieczeństwie moje zainteresowania związane z psychologią społeczną, socjologią, pedagogiką, filozofią, prakseologią oraz niektórymi zagadnieniami prawnymi i historycznymi, w szczególności etyką i socjologią moralności rozumianą, jako czynnik pierwszego filara kultury bezpieczeństwa.